DODATNI UKREPI COVID OD 19. 10. 2020 NAPREJ, ki spreminjajo organizacijo dela za pouk v šoli

(za učence od 6. – 9. razreda se od 19. 10. – 23. 10. oz do preklica izvaja pouk na daljavo; za učence os 1. – 5. razreda ostane pouk v šolskih prostorih, razen za učence ali oddelke v karanteni)

maske so za učence obvezne v skupnih prostorih in takrat, ko se skupine mešajo,

– maske za zaposlene so glede na epidemiološko sliko šole obvezne ves čas (tudi v stikih med zaposlenimi),

– vsi stiki s starši in drugi sestanki se striktno izvajajo le na daljavo (po telefonu oz. v obliki videokonferenc),

– interesne dejavnosti, v katerih se učenci družijo, se začasno ne izvajajo ali se izvajajo po oddelkih,

– ŠN, tečaji, dnevi dejavnosti izven šole,…se ne izvajajo,

– zaradi epidemiološke slike se opustijo vsa neformalna druženja,

– zunanjim izvajalcem in obiskovalcem vstop ni dovoljen (razen v nujnih primerih ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov),

– dodatna strokovna pomoč se v primeru, da je to možno, izvaja na daljavo, sicer pa se upoštevajo vsi priporočeni ukrepi.

UKREPI COVID OD 1. 9. 2020 NAPREJ

 •  Učenci, v kolikor niso vozači, počakajo pred šolo. Učenci od 1. do 3. razreda se od 8.00 do 8.20 zberejo pred šolo in opravijo »jutranji krog«.
 •  Ob vstopu v šolo si roke umijemo ali razkužimo.
 • V avli čakajo samo vozači, ki ohranijo ustrezno varnostno razdaljo, ostali gredo ob vstopu takoj v učilnice.
 • Ohranjamo medsebojno razdaljo, po stopniščih hodimo po desni strani, v jedilnici upoštevamo talne označbe. Pouk se vrši v matičnih in specializiranih učilnicah. V času menjave otrok v prostoru učitelji učilnico (čistilke pa garderobe telovadnic) ustrezno razkužijo.
 • Malica poteka tudi v matičnih učilnicah. Učitelji razkužijo mize pred in po malici. Učenci si pred in po malici umijejo roke. Za čas izvajanja ukrepov je urnik kosil prirejen zaradi časovne razporeditve skupin in preprečevanja njihovega mešanja.
 •  Gibalni odmor se izvaja ob različnih urah. Učenci zaradi zmanjšanja gneče hodijo na stranišče tudi med poukom.
 • Odhodi otrok iz oddelkov OPB potekajo ob dogovorjenih urah. V kolikor se ura odhoda razlikuje od posredovane, starši učitelju pisno sporočijo spremembo. Starši počakajo učence pred šolo.
 • V primeru zdravstvenih težav, ki nakazujejo simptome COVID – 19, učenca osamimo – v sobi za izolacijo z njim počaka na starše ustrezno zaščitena odrasla oseba.
 • Ves čas skrbimo za osebno higieno – umivanje rok, higieno kašlja in upoštevamo druga splošna priporočil NIJZ in MIZŠ, ki se spreminjajo glede na trenutno epidemiološko sliko…
 • Učenci zaščitniki se družijo s svojimi varovanci samo na prostem.
 • Starši in drugi obiskovalci vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru ali v primeru višje sile. Ob vstopu poskrbijo za upoštevanje vseh varnostnih ukrepov (zaščitne maske, razkuževanje rok, …).
 • Aktivnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, zaradi daljšanja časa prisotnosti učencev v šoli (aktivnosti se lahko pričnejo šele po 16.00, ko se sprosti telovadnica), v času izvajanja ukrepov, ne bomo izvajali.

Hišni red in pravila šolskega reda se v posameznih točkah spremenijo zaradi izvajanja ukrepov COVID-19

Dostopnost