Cilji, naloge in poslanstvo šolske knjižnice

Cilji:

– podpiranje ciljev OŠ Prežihovega Voranca;
– integracija šolske knjižnice v življenje in delo šole;
– vključevanje v učni in vzgojni načrt šole z ustreznim izborom knjižničnega gradiva in z ustreznim programom dela;
– opravljanje nalog v skladu s potrebami in za potrebe vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa;
– spodbujanje motivacije učencev za branje in učenje ter samostojno učenje;
– vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice in njenih storitev.

Naloge:

– sistematično zbiranje, strokovna obdelava, urejanje, hranjenje, izposoja, arhiviranje in predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice;
– učenje učnih spretnosti in razvijanje učenčevih sposobnosti;
– motiviranje za uporabo knjižnice in knjižničnega gradiva za šolske in druge potrebe;
– sodelovanje pri oblikovanju in izpeljavi različnih projektov, raziskovalnem delu, prireditvah …

Poslanstvo

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleči in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik in formatov na različnih nosilcih.

Knjižnično osebje podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela.

Dokazano je, da učenci dosegajo višje ravni pismenosti, branja, učenja, reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji delujemo skupaj.

Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status. Posebne storitve in gradiva so zagotovljena tistim, ki ne morejo uporabljati rednih knjižničnih storitev in gradiv.

(Povzeto po IFLA/UNESCO, Manifest o šolskih knjižnicah, prirejeno za našo šolo.)

Dostopnost